Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen e overeenkomsten met onze firma, de BVBA Patella, Sint-Jorisstraat 24, 8000 Brugge (BTW-nr. BE0435.214.254). Iedere verkoop heeft plaats onder deze bijzondere voorwaarden zoals bepaald in de verkoopovereenkomst of bestelling én onder de algemene verkoopvoorwaarden. Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing en door het feit van zijn bestelling erkent en aanvaardt de koper deze algemene verkoopvoorwaarden formeel.

 

 1. Alle handelsverrichtingen met onze firma zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Zij primeren op eventuele aankoopsvoorwaarden van de koper. Elke afwijking van deze voorwaarden moeten voorafgaandelijk en  schriftelijk gebeuren. De algemene verkoopsvoorwaarden voor de export worden afzonderlijk bepaald.
 2. Offertes.
  Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van onze offertes, evenals degene die onze vertegenwoordigers gaven, te wijzigen.
 3. Wijzigingen en annulering van de handelstransactie.
  Een wijziging of annulering om welke reden dan ook van de handelstransactie die het onderwerp is van de overeenkomst is slechts mogelijk na ons schriftelijk akkoord. Onze firma heeft in dit geval het recht betaling te eisen van 35% van de verkoopprijs voor betaalde kosten en gederfde winst. Verkoopsartikelen die niet tot onze stock behoren en dus speciaal op aanvraag van de koper werden besteld, worden noch teruggenomen, noch omgeruild.
 4. Transport.
  De goederen worden uit ons magazijn geleverd en reizen op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling/koper, zelfs in geval van levering franco of op kosten van de firma.
 5. Leveringstermijn.Leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting en zijn niet bindend. Geen enkel achterstel van levering of uitvoering kan recht geven op welke vergoeding ook, noch aanleiding geven tot vernietiging van het contract.
 6. Waarborg en klachten.
  De bestemmeling/koper wordt verzocht elke colli bij aankomst na te zien vooraleer het te aanvaarden. Bij gebrek of schade moet de bestemmeling schriftelijk verhaal indienen tegen de transporteur op het ogenblik dat hij de goederen ontvangt. De firma waarborgt de geleverde producten en toestellen tegen zichtbare en onzichtbare gebreken. Dat gebeurt overeenkomstig de waarborg die de fabrikant geeft. Zichtbare gebreken moeten ons binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen en of toestellen worden gemeld. Onzichtbare gebreken moeten worden gemeld binnen de 8 dagen na hun vaststelling, maar ten laatste 3 maanden na ontvangst van de goederen. Er zal evenwel geen enkele klacht worden aanvaard, zelfs voor het verstrijken van de hierboven vermelde termijnen, als de goederen zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden waarin de goederen zich bevonden, wanneer ze ons magazijn verlieten. Klachten moeten aangetekend gebeuren. Blijkt de klacht gegrond, dan beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot het herstellen of vervangen van het toestel of het product dat wij leverden. Ze omvat nooit enige schadevergoeding om welke reden dan ook. De beweerde gebrekkige goederen dienen tegensprekelijk onderzocht te worden door een afgevaardigde van de verkoper.
 7. Terugzending van goederen.
  Producten of toestellen kunnen pas worden teruggestuurd na voorafgaandelijke toestemming van onzentwege.
 8. Betalingsvoorwaarden.
  De betaling gebeurt contant bij de levering. De voorwaarden die echter op de factuur zijn gedrukt, primeren op de algemene verkoopsvoorwaarden. Er mag geen enkele voorafbetaling met aftrekken van korting gebeuren, zonder voorafgaande toestemming. In geval van niet-betaling binnen de termijn voorzien op de factuur, zal de klant van rechtswege een aanvullende schadevergoeding van 20% van de gefactureerde sommen dienen te betalen, zonder dat deze minder dan 50 euro bedraagt. Bovendien zal de klant van rechtswege achterstallige intresten van 12% per jaar dienen te betalen, vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling op alle verschuldigde bedragen.
 9. Overmacht.
  Alle gevallen van overmacht schorsen of ontbinden de contractuele verplichtingen van onze firma zonder enige aansprakelijkheid van onze kant.
 10. Eigendom van de goederen.
  De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de overeenkomstige prijs volledig werd vereffend.
 11. Het niet nakomen van verplichtingen.
  Als de koper zijn verplichtingen niet zou nakomen bv.  als hij te laat of niet zou betalen, heeft de verkoper het recht hem te beschouwen als beroofd van het voorrecht op de termijnen die hij nog kan gelden, de goederen die nog niet werden geleverd in te houden en het contract te annuleren. Alle reeds geleverde goederen zullen onmiddellijk moeten worden terugbezorgd. Als schadevergoeding is een bedrag verschuldigd gelijk aan 35% van het saldo van het contract. De bepalingen van dit artikel moeten aangetekend worden betekend.
 12. Verwerking persoonsgegevens.
  Als gevolg van de handelsrelatie zal onze firma bepaalde persoonsgegevens van de koper verwerken. Onze firma dient hierbij te worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat. Hierbij kunnen deze persoonsgegevens ook worden aangewend om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Deze persoonsgegevens zullen echter nooit worden doorgeven aan derden tenzij aan onze leveranciers in het geval van bepaalde garantieverplichtingen. In ieder geval waken wij erover dat elke verwerking met de nodige vertrouwelijkheid en gepaste beveiligingsmaatregelen plaatsvindt. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring die kan worden geraadpleegd op onze website. 
 13. Toepasselijk recht en bevoegdheid van de rechtbanken.
  Alle betwistingen met betrekking tot de huidige overeenkomst, hetzij het bestaan of de uitvoering van de aankoop, hetzij de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.  Ze behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van het Vredegerecht en de Rechtbanken die gelegen zijn in het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel.